Privacybeleid!

Privacybeleid Reptiel Totaal

https://www.reptieltotaal.nl

Over ons privacybeleid
Reptiel Totaal geeft veel om jouw privacy.

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze
diensten hebben verzameld.

Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Reptiel Totaal.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Betaalproviders:

 

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie.

Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaats gegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of
creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Mollie behoudt zich het recht om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Klarna
Om u de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van u aan Klarna overdragen.

Dat gebeurt alleen wanneer u kiest om te betalen met Klarna.

Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of u gebruikt kunt maken van de betaalmethodes.

De persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van uw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.

Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 

Verzenden en logistiek

Vervoerders
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen.

Wij maken gebruik van de diensten van verschillende vervoerders voor het uitvoeren van de leveringen.

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaats gegevens met de vervoerders delen.

Vervoerders gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

In het geval dat vervoerders onderaannemers inschakelen, stellen de vervoerders jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Silvasoft
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Silvasoft.

Wij delen jouw naam, adres en woonplaats gegevens en details met betrekking tot jouw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. 

Silvasoft is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen.

Silvasoft gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.

Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 


Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren.

Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Reptiel Totaal op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

 


Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent.

Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 


Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou bij ons reeds
bekende e-mailadres.

In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 


Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Je kunt een verzoek met verstrekking bij ons doen.

Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 


Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Je kunt hiervoor een verzoekbij ons indienen. 

Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken.

Je kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen.
Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 


Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

Je kunt een verzoek met die verstrekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of
in opdracht van Reptiel Totaal.

Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar.

Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.


Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Reptiel Totaal

info@reptieltotaal.nl
 

Heeft u vragen / op of aanmerkingen?

Wij zijn het beste te bereiken via info@reptieltotaal.nl

Verzending

lees de homepagina!

Normaal worden bestellingen die je tot en met zondag plaatst vanaf dinsdag & woensdag verzonden. Dit kan soms tot donderdag duren. Na een beurs versturen we de meeste bestellingen al op maandag.

© 2019 - 2024 Reptiel Totaal | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel